కంపెనీ సర్టిఫికేట్

కంపెనీ సర్టిఫికేట్

  • 17CE-H-1
  • 17CE-A2-1
  • ISETC.002720201117-జెజియాంగ్ సన్హి-మాచ్ కో., లిమిటెడ్-స్టేషనరీ స్క్రూ కంప్రెసర్-MD LVD EMC-1
  • ISETC.002520201117-జెజియాంగ్ సన్హి-మాచ్ కో., లిమిటెడ్- ఆల్-ఇన్-వన్ స్క్రూ కంప్రెసర్-MD LVD EMC-1
  • ISETC.002620201117-జెజియాంగ్ సన్హి-మాచ్ కో., లిమిటెడ్-ఫ్రీజింగ్ ఎయిర్ డ్రైయర్-MD LVD EMC-1
  • 17CE-B-2
  • 17CE-B-1
  • 17CE-D-2
  • 17CE-D-1